STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Pracownicy
 Warsztaty i szkolenia
 Oferty pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Wzory umów
 Fundusze UE
 Jak założyć własną firmę?????
 Biblioteka
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Ważne adresy
 GCI w Lubelskim
 Statystyka
 Cennik usług
 Ogłoszenia
 Regulamin
 Kontakt
 • Jak założyć własną firmę?????

  Informacja dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność.

  Informacja dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

   

  1.      Osoba bezrobotna ubiegająca się o dotacje składa wniosek wraz z dokładną kalkulacją wydatków, która stanowi podstawę do późniejszego rozliczenia się z otrzymanych środków.

  2.      Wnioski rozpatrywane są przez specjalnie powołany Zespół wg kolejności złożonych kompletnych dokumentów.

  3.      Osoby ubiegające się o powyższe środki zobligowane są do przedstawienia planowanej działalności wraz z biznes planem w wyznaczonym przez Zespół terminie.

  4.      Przekazanie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Starostą Szamotulskim a wnioskodawcą .

  5.      Umowa określa szczegółowo warunki przyznania dotacji w szczególności terminy rozliczenia się z przyznanych środków i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

  6.      Bezrobotni pozostający w wspólnocie majątkowej muszą uzyskać zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań finansowych, potwierdzoną własnoręcznym podpisem.

  7.      Zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją i zgodą współmałżonka.

  8.      Środki finansowe przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej i muszą zostać wydane przed jej podjęciem.

  9.      Obowiązkiem wnioskodawcy jest powiadomić Urząd pacy o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

  10.  Po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności   gospodarczej osoba , która nie dotrzymała warunków umowy jest zobowiązana do zwrotu w całości dotacji wraz z odsetkami ustawowymi.

  JAK ZAŁOŻYĆ WŁAŚNĄ FIRMĘ?

  KROK I

  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  (zaświadczenie uzyskujemy maksymalnie w terminie14 dni od dnia złożenia wniosku, w praktyce znacznie wcześniej). Wpis otrzymasz w Urządzie Miasta lub Gminy zgodny z adresem twojego zameldowania, który kosztuje  100 zł, zmiana danych 50 zł. Dodatkowe koszty pociąga za sobą rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jakiejkolwiek spółki. Płaci się wówczas podatek od czynności cywilnoprawnych, który uzależniony jest od wkładów wniesionych do majątku spółki.

  Wynosi on obecnie:

  • 1% wartości wkładów do 20 tys. zł,
  • 200zł + 0,5% nadwyżki ponad 20 tys. dla wkładów od 20 do 30 tys. zł,
  • 250 + 0,1% nadwyżki ponad 30 tys. zł  dla wkładów powyżej 30 tys.

  Dodatkową opłatę należy uiścić notariuszowi w momencie spisywania umowy spółki (wynika to z zapisów  rozp. MS o taksie notarialnej). Należy zatem szukać notariusza, który pobierze od nas jak najmniejszą opłatę.

  KROK II

  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

  ( rejestr przedsiębiorców) W przyszłości zastąpi on formalności załatwiane w Urzędzie Miasta lub Gminy. Wpis do KRS otrzymasz  w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Kraj. Rej. Sąd. Ul. Grabska 20 Centralna Informacja KRS tel.710 11 00 lub710 11 24. Opłata sądowa: Spółki prawa handlowego 1000zł (dodatkowo 500 zł za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

  KROK III

  Uzyskanie numeru statystycznego REGON

  ( należy zgłosić się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji). Po numer należy uda się do Wojewódzkiego Urządu Statystycznego w  Lublinie , ul. Leszczyńskiego 48 Tel.533 20 51 lub533 27 61. Bezpłatnie.

  KROK IV

  Wyrobienie pieczątki firmowej

  Każdy dostępny punkt usługowy. Ceny uzależnione są od danego punktu usługowego, ale zazwyczaj jest to kwota około 50 zł

  KROK V

  Założenie konta bankowego

   

  Dowolny bank. Koszt założenia i prowadzenia konta bankowego są różne w zależności od banków. NALEŻY DOBRZE PORÓWNAĆ OFERTĘ RYNKU BANKOWEGO DLA MPŚ NIE TYLKO POD WZGLĘDEM KOSZTÓ1) PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO, ALE TAKŻE DOSTĘPNOŚCI BANKÓW, MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA KREDYTÓW

  KROK VI

  Zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym

  (należy zgłosić się w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). W Urzędzie Skarbowym należy dokonać przynajmniej trzech czynności:

  1. Złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w celu nadania nr NIP. I tak:
  • NIP-1, przeznaczony jest dal osób fiz ( od tego może być konieczne dołączenie zał.

              NIP-A, informacja o  wpisach do rejestrów,

              NIP-B, informacja o rachunkach bankowych,

             Oraz NIP-C, informacje o miejscu prowadzenia działalności)

  • NIP-2, przeznaczony jest dla spółek prawa handlowego,
  • Nip-3, przeznaczony dla osób fiz nie prowadzących innej działalności gospodarczej poza uczestnictwem w spółkach nie mających osobowości prawnej.

  Nadanie numeru NIP jest bezpłatne. Trwa to zazwyczaj około 7 dni.

       2.  Zarejestrować swoją firmę jako podatnika VAT, lub oświadczyć   pisemnie, że wybiera się zwolnienie (o ile jest to możliwe w przypadku wykonanej przez nas działalności). W związku z tym należy:

  - złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, jeżeli zamierzamy być płatnikiem podatku WAT;

  - złożyć formularz VAT-6, jeżeli zamierzamy korzystać ze zwolnienia.

  Obecnie zarejestrowanie się jako płatnik VAT obciążone jest opłatą skarbową w wysokości 152 zł.

    3.  Wybrać formę opodatkowania naszej działalności gospodarczej.

  Obecnie ustawodawstwo przewiduje cztery formy opodatkowania działalności gospodarczej:

  • Kartapodatkowa,
  • Ryczałt od   przychodów ewidencjonowanych,
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Pełna księgowość

  Urząd Skarbowyw Kraśniku

  Ul. Kościuszki 5

  Tel. 825 06 61

  KROK VII

  Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  ( 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia). Każda osoba fiz  prowadząca działalność gospodarczą jest obowiązana zgłosić się do ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W oddziale ZUS składamy zatem odpowiednie formularze:

  ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia oraz ZUS ZFA –zgłoszenie płatnika składek.

  Zgłoszenie do powszechnych ubezpieczeń jest zwolnione z opłat. W tej chwili wysokość miesięcznych składek do ZUS dla osób fiz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi około 600 zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Inspektor w Kraśniku.

  Ul. Popiełuszki 3A

  Tel.825 56 82

  KROK VIII