STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Pracownicy
 Warsztaty i szkolenia
 Oferty pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Wzory umów
 Fundusze UE
 Jak założyć własną firmę?????
 Biblioteka
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Ważne adresy
 GCI w Lubelskim
 Statystyka
 Cennik usług
 Ogłoszenia
 Regulamin
 Kontakt
 • Fundusze UE


  Fundusze UE dla osób bezrobotnych

    Działania dla osób bezrobotnych w Polsce są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

   EFS finansuje w Polsce Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), które dotyczą m.in. działań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna może spodziewać się pomocy w postaci bezpłatnych szkoleń, poradnictwa zawodowego, doradztwa w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i innych działań mających na celu podniesienie kwalifikacji lub dostosowania do zmieniających się warunków na rynku pracy. Aby skorzystać z takiej pomocy osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) lub Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), gdzie można znaleźć informacje nt. instytucji, które otrzymały dotacje na prowadzenie szkoleń i doradztwa.

  UWAGA!!! Pomoc dofinansowana z EFS powinna być świadczona bezpłatnie.

  Drugą formą pomocy finansowaną z EFS są subsydia na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz staże i praktyki. Firma lub instytucja zainteresowana takimi subsydiami może zgłosić się do WUP lub PUP z wnioskami o dotacje. Osoba bezrobotna znajdzie informację o tego typu przedsięwzięciach także w WUP lub PUP.

  Działania skierowane dla osób bezrobotnych są podzielone na następujące kategorie:

  - aktywizację młodzieży (SPO RZL, działanie 1.2)

  - przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia (SPO RZL, działanie 1.3)

  - integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (SPO RZL, działanie 1.4)

  - aktywizację grup szczególnego ryzyka (SPO RZL, działanie 1.5)

  - integrację i reintegrację zawodową kobiet (SPO RZL, działanie 1.6)

  - reorientację zawodową osób odchodzących z rolnictwa (ZPORR, działanie 2.3)

  - reorientację zawodową osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (ZPORR, działanie 2.4)

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

  (SPO RZL)


  Konkursy ogłaszane przez WUP lub Ministerstwo Gospodarki i Pracy: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

  Projekty składają samorządy, instytucje szkoleniowe i doradcze, firmy oraz inni wyszczególnieni pod każdym z działań.

  Wzory wniosków i wymagana dokumentacja na stronach instytucji, które ogłaszają konkursy lub w siedzibach tych instytucji.

  Pomoc dla osób bezrobotnych świadczona jest BEZPŁATNIE.