STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Pracownicy
 Warsztaty i szkolenia
 Oferty pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Wzory umów
 Fundusze UE
 Jak założyć własną firmę?????
 Biblioteka
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Ważne adresy
 GCI w Lubelskim
 Statystyka
 Cennik usług
 Ogłoszenia
 Regulamin
 Kontakt
 • Regulamin

  1. Gminne Centrum Informacji czynne będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00

  2. Placówka jest wspólnym dobrem społecznym, z którego korzystają bezpłatnie wszyscy zainteresowani w zakresie usług podstawowych.

  3. Pierwszeństwo w korzystaniu z wyposażenia GCI mają niepełnosprawni, absolwenci i osoby bezrobotne.Pozostali chętni moga korzystać z usług w dalszej kolejności w ramach możliwości.

  4. Merytoryczną, organizacujną i techniczną opiekę nad pomieszczeniem i przebywającymi w GCI osobami sprawuje wyznaczony przez Wójta Gminy Dzierzkowice pracownik.

  5. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniany może być tylko przez pracowników centrum lub osoby uprawnione, pod ich nadzorem oraz w ich obecności, po uprzednim sprawdzeniu sprawności sprzętu.

  6. Włączenie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków obsługi GCI.

  7. Osoba korzystająca z GCI nie może samowolnie bez wiedzy instruktora zmieniać przydzielonego mu stanowiska komputerowego.

  8. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

  9. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego instruktorzy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowego dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  10. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient jest zobowiązany sprawdzić sprawność sprzętu  na  przydzielonym  mu  stanowisku.  Wszelkie  usterki  należy zgłosić natychmiast pracownikowi GCI.

  11. W przypadku  korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane    na    tych    komputerach   -   zabronione   jest    samodzielne   instalowanie jakiegokolwiek   nowego   oprogramowania   oraz   dokonywanie   zmian    w    ustawieniach systemowych i sprzętowych, samodzielne podłączanie lub odłączanie urządzeń peryferyjnych a także drukowanie.

  12.  Możliwość  korzystania  z  własnych   nośników       magnetycznych powinna   być  każdorazowo uzgadniana z instruktorem.

  13. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z instruktorami GCI po uprzednim upewnieniu się co do praw autorskich tego oprogramowania.

  14. W przypadku awarii sprzętu komputerowego, urządzenia peryferyjnego bądź innego urządzenia    znajdującego się w GCI osoba korzystająca zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie instruktora. Jeżeli awaria sprzętu na danym stanowisku nastąpiła z  przyczyn niezależnych od  klienta zostanie mu przydzielone inne stanowisko. Jeżeli awaria sprzętu nastąpiła z winy klienta będzie on obciążony kosztami naprawy sprzętu lub kosztami jego wymiany.

  15. Każdorazowo należy uzgadniać z instruktorami chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów w GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.

   16. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie. Nie można również zamieszczać treści o tematyce erotycznej.

  17. Konta e-mail i strony www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadmi etyki i obowiązującym prawem.

  18. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy, przy korzystaniu z niego nie spożywać pożywienia oraz napojów z całkowitym wyłączeniem napojów alkoholowych.

  19. Po zakończeniu korzystania z wyposażenia GCI należy doprowadzić stanowisko do stanu pierwotnego.

  20. Osoby korzystające z usług GCI są zobowiązane do przestrzegania podstawowych zasad zachowania się w miejscach publicznych.

  21. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachowywać ciszę i spokój.

  22. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów i szkoleń.

  23.    Podczas zajęć odpowiedzialność za  całość mienia  zgromadzonego w GCI  spoczywa  na prowadzącym zajęcia.

  Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek dziłalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła.